ДГ №183 "Щастливо детство"
Детска градина в град София

Мисия и цели

Мисия на ДГ № 183 "Щастливо детство"

Да бъде педагогически целесъобразно пространство за игра, познание, общуване и творчество, чрез желани и значими за децата и техните родители форми за индивидуален прогрес и културен просперитет в обществото.

Визия за развитието на ДГ № 183 "Щастиво детство"

  • ДГ № 183 "Щастливо детство" е среда, в която се обединяват знанията и стремежите на всички участници в педагогическото взаимодействие, имащи отношение и отговорности към възпитанието на детето.
  • ДГ № 183 "Щастливо детство"е  институция, където се осъществяват социални контакти за реализиране на целите на съвременното предучилищно образование.
  • Осъществяват се инициативи за повишаване качеството на педагогическия труд, стимулира се кариерното развитите на членовете на екипа и професионалната им компетентност.
  • Детската градина е инициативен субект във взаимодействието със семейството и осъществява педагогически компетентно сътрудничество с родителите и обществеността.

Глобална цел

ДГ № 183“Щастливо детство“ – желана, сигурна и позитивна среда, осигуряваща равен достъп за качествено придобиване на съвкупност от компетентности, знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищно образование. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете, насърчаване на развитието и реализацията им.