ДГ №183 "Щастливо детство"
Детска градина в град София

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Във връзка с промени в нормативната уредба Ви уведомявам следното:

1.      От 1 април 2022 г. извънредната епидемична опбстановка отпада, от което следва, че децата могат да отсъстват по медицински и семейни причини.

-          30 дни за децата от първите и вторите групи.

-          10 дни за децата от третите и четвъртите групи.

2.       С изменение в Закона за корпоративното подоходно облагане, обнародван в ДВ бр. 17/2022 г. се прави промяна в Закона за местните данъци и такси, което води до отпадане на таксата за детска градина.

3.       При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

4.      При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен - ако това изискване бъде променено, ще ви информираме своевременно.

5.       Моля, отпадането на таксите да не се счита за причина отсъствията да не бъдат извинявани. Имайте предвид, че при подаване на заявления към агенция социално подпомагане /АСП/ за каквато и да е помощ, се проверява присъствията на децата и тези проверки се правят автоматично в националнаната електронна информационна система за предучилищното и училищно образование.

8.       При каквато и да е актуализация на законодателството, отпадане или поява на изискване, ще ви информираме своевременно.

Закон за Предучилищно и училищно образование

Чл. 9(1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) Децата записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в периода на учебното време, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

(2)  (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.

(3)    (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата, записани за задължително предучилищно образование е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката, както и в случаите, когато присъственият образователен процес е временно преустановен по задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен акт.

 

Важно:

Уведомяваме Ви, децата приети за учебната 2021/2022 г. следва в рамките на 10 работни дни от датата на отмяна (01.04.2022 г.) на епидемичната обстановка да постъпят в детската градина.