ДГ №183 "Щастливо детство"
Детска градина в град София

Важно съобщение уч.2022/2023

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Новоприетите деца постъпват в детската градина само след представяне на всички документи съгласно Наредба № 3/05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, както следва:

Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от общопрактикуващия лекар или от друг лекар-специалист(представя се всяка учебна година);

Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина и едномесечен за постъпване в детска ясла;

Данни от общопрактикуващия лекар или от друг лекар, извършил съответната задължителна имунизация, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;

Медицинска бележка, че детето е клинично здраво и не е било в контакт със заразно болен, издадена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар-специалист не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина;


!!! Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

Децата, които се прехвърлят от друга ясла или детско заведение и имат приключен здравен картон с приложени посочените по-горе изследвания, представят само нова здравно-профилактична карта, медицинска бележка и изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, ако не са посещавали повече от два месеца.

Постъпването на новоприетите деца се извършва по график, но не по-късно от 30 дни за градински групи, считано от 15-ти септември на съответната календарна година.


Напомняме на родителите на записаните и посещаващи деца, че при отсъствие от детската градина се изискват следните медицински документи:

 

    • За повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;

 

    • За повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;

 

    • За повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити (фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.);

 

  • В началото на всяка учебна година се представя нова здравно профилактична карта, попълнена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар-специалист.