ДГ №183 "Щастливо детство"
Детска градина в град София

Необходими документи за постъпване

ДЕТСКА ГРАДИНА № 183 „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”

1113 София, р-н „Слатина”, ул. “Галилео Галилей“ № 30

тел.: 02/8706137, dg183@mail.bg

 

На основание: писмо на Министерство на здравеопазването, Главен държавен здравен инспектор – 16-00-4/27.08.2020 г., и вх. № 0211-161/28.08.2020 г. на Министерство на образованието и науката

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

  1. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
  2. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
  3. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
  4. данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
  5. медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
  6. Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

Необходими принадлежности за детската градина:

Раница, съдържаща:

  • Комплект бельо за преобличане
  • Комплект резервни дрехи
  • Пижама
  • Вътрешни обувки