ДГ №183 "Щастливо детство"
Детска градина в град София

Прием

Информация за родители 

на ДГ №183 "Щастливо детство"за учебната 2024/2025 г.  

       Адрес: р-н „Слатина“ул. „Галилео Галилей“ № 30

ДГ № 183 "Щастливо детство" разполага с материална база, съобразена с потребностите на децата от 3 до 7-годишна възраст. Занималните са просторни и свели, с обособени кътове за игра, обучение, хранене и отдих. Всяка група разполага със сервизни помещения и удоби легла за следобеден сън на децата. Сградата има на разположение: физкултурен салон и басейн. Външните площадки са обширни - там децата прекарват голяма част от дневния режим - на открито. Това дава възможност да се оптимизира двигателнта им дейност през цялата година.

ДГ № 183 "Щастливо детатво" е среда, в която се обединяват знанията и стремежите на всички участници в педагогическото взаимодействие, имащи отношение и отговорности към възпитанието и социализацията на детето.

 

 

Г Р А Ф И К


НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

НА ДЕЦАТА В ДГ №183”Щастливо детство“

ПРИЕМ - СЕПТЕМВРИ 2024 г.

 Приемно време за записване на класираните от ИСОДЗ 

от 9:30 ч. до 16.00 ч. всеки работен ден

Необходими документи за записване в детската градина:

 1. Заявление по образец;
 2. Акт за раждане на детето;
 3. Лична карта на родителите;
 4. Служебна бележка от месторабота;
 5. Копие от трудова книжка.

Задължителни медицински документи при постъпване на детето в детската градина:

 1. Нова здравна карта за дете с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакти, а от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България ( обн. ДВ. бр.45 от 31.05.2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10.10.2006г., изм. ДВ. бр.5 от 18.01.2007г., изм. ДВ. бр.106 от 14.12.2007г., изм. ДВ. бр.57 от 24.07.2009г.). Дете с непълни имунизации за възрастта се приема в детската градина само с разрешение на епидемиолога от СРИО!
 2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат;
 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;
 4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди реалното постъпване на детето в детската градина;
 5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.

При отсъствия на деца от детската градина:

 1. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).  
 2. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.           

 

Директор: Мая Башева